Llibre disponible al web de Ediciones Anómalas
Libro disponible en el web de Ediciones Anómalas
Book available at Ediciones Anómalas

ca
“Diuen que just aquí on som, hi ha el cràter d'Okama. Però si no el veiem, com podem creure que existeix?” extracte del quadern de Clara Gassull.

El viatge –la idea de mobilitat i de desplaçament– ha estimulat l'obra i la vida de nombrosos autors fins arribar a adquirir una importància vital en la generació de noves propostes artístiques.
El 2019 vam tenir l'ocasió de viatjar al Japó per primera vegada. Teníem curiositat per descobrir una cultura que formava part del nostre imaginari i que i que s'havia anat assentant dins nostre a base de lectures i imatges. Durant 4 setmanes el viatge ens va permetre acumular experiències, disposar de diversos temps, físics, metafòrics, imaginaris, per compondre'ls com a territori reflexiu.
En el treball, fotografia i dibuix, ens proposen altres formes de veure, imaginar i sentir el que tenim davant. El dibuix ho fa de manera més abstracta, més sintètica, a partir d´un traç subtil però contundent. La fotografia, per la seva banda, s’ancora en la realitat mirant d’anar més enllà del que mostra la seva aparença. Ambdues disciplines volen compartir amb l'espectador processos i experiències temporals que es prolonguen en espais poètics. El resultat és un registre d’allò viscut, dues històries entrecreuades on cadascuna actua com un ressò de l'altra.

es
“Dicen que justo aquí donde estamos, se encuentra el cráter de Okama. ¿Pero si no lo vemos, como podemos creer que existe?” extracto del cuaderno de Clara Gassull.

El viaje -la idea de movilidad y de desplazamiento- ha estimulado la obra y la vida de numerosos autores, adquiriendo una importancia vital en la generación de nuevas propuestas artísticas.
En 2019 tuvimos la ocasión de viajar a Japón por primera vez, curiosos de descubrir una cultura que formaba parte de nuestro imaginario y que se había ido asentando en nosotros a base de lecturas e imágenes. Durante 4 semanas el viaje nos permitió acumular experiencias, disponer diversos tiempos, físicos, metafóricos, imaginarios, para componerlos como un territorio reflexivo.
Fotografía y dibujo nos proponen otras formas de ver, imaginar y sentir lo que tenemos delante. El dibujo lo hace de manera más abstracta, más sintética, a partir de un trazo sutil pero contundente. La fotografía por su parte se ancla en la realidad tratando de ir más allá de lo que muestra su apariencia. Ambas disciplinas tratan de compartir con el espectador procesos y experiencias temporales que se prolongan en espacios poéticos. El resultado es un registro de lo vivido, dos historias entrecruzadas en la que cada una actúa como un eco de la otra.

en
“They say there is a crater of a volcano right here, where we are. But if we can’t see it, how can we believe it exists?” -Extract from Clara Gassull’s notebook.

The journey - the idea of mobility and displacement- has fuelled the work and life of numerous authors, playing an essential role in generating new artistic proposals.
In 2019 we had the opportunity to visit Japan for the first time, curious to discover a culture that was part of our imagination and that had settled into our consciousness through reading and images. For 4 weeks the trip allowed us to accumulate experiences, to arrange different times, physical, metaphorical, imaginary, to compose them as a reflective territory.
Photography and drawing propose other ways of seeing, imagining and feeling what we have in front of us. Drawing does it in a more abstract, concise way, with a stroke that is subtle yet strong. Photography, on the other hand, anchors itself in reality to go beyond what it appears to be. Both disciplines strive to share with the viewer temporal processes and experiences that are prolonged in poetic spaces. The result is a record of the lived experience, two intertwined stories in which each one acts as an echo of the other.

llibre disponible al web de Ediciones Anómalas
libro disponible en el web de Ediciones Anómalas
book available at Ediciones Anómalas website

llibreta de dibuixos
libreta de dibujos
drawings notebooks

ca
“Diuen que just aquí on som, hi ha el cràter d'Okama. Però si no el veiem, com podem creure que existeix?” extracte del quadern de Clara Gassull.

El viatge –la idea de mobilitat i de desplaçament– ha estimulat l'obra i la vida de nombrosos autors fins arribar a adquirir una importància vital en la generació de noves propostes artístiques.
El 2019 vam tenir l'ocasió de viatjar al Japó per primera vegada. Teníem curiositat per descobrir una cultura que formava part del nostre imaginari i que i que s'havia anat assentant dins nostre a base de lectures i imatges. Durant 4 setmanes el viatge ens va permetre acumular experiències, disposar de diversos temps, físics, metafòrics, imaginaris, per compondre'ls com a territori reflexiu.
En el treball, fotografia i dibuix, ens proposen altres formes de veure, imaginar i sentir el que tenim davant. El dibuix ho fa de manera més abstracta, més sintètica, a partir d´un traç subtil però contundent. La fotografia, per la seva banda, s’ancora en la realitat mirant d’anar més enllà del que mostra la seva aparença. Ambdues disciplines volen compartir amb l'espectador processos i experiències temporals que es prolonguen en espais poètics. El resultat és un registre d’allò viscut, dues històries entrecreuades on cadascuna actua com un ressò de l'altra.

es
“Dicen que justo aquí donde estamos, se encuentra el cráter de Okama. ¿Pero si no lo vemos, como podemos creer que existe?” extracto del cuaderno de Clara Gassull.


El viaje -la idea de movilidad y de desplazamiento- ha estimulado la obra y la vida de numerosos autores, adquiriendo una importancia vital en la generación de nuevas propuestas artísticas.
En 2019 tuvimos la ocasión de viajar a Japón por primera vez, curiosos de descubrir una cultura que formaba parte de nuestro imaginario y que se había ido asentando en nosotros a base de lecturas e imágenes. Durante 4 semanas el viaje nos permitió acumular experiencias, disponer diversos tiempos, físicos, metafóricos, imaginarios, para componerlos como un territorio reflexivo.
Fotografía y dibujo nos proponen otras formas de ver, imaginar y sentir lo que tenemos delante. El dibujo lo hace de manera más abstracta, más sintética, a partir de un trazo sutil pero contundente. La fotografía por su parte se ancla en la realidad tratando de ir más allá de lo que muestra su apariencia. Ambas disciplinas tratan de compartir con el espectador procesos y experiencias temporales que se prolongan en espacios poéticos. El resultado es un registro de lo vivido, dos historias entrecruzadas en la que cada una actúa como un eco de la otra.

en
“They say there is a crater of a volcano right here, where we are. But if we can’t see it, how can we believe it exists?” -Extract from Clara Gassull’s notebook.

The journey - the idea of mobility and displacement- has fuelled the work and life of numerous authors, playing an essential role in generating new artistic proposals.
In 2019 we had the opportunity to visit Japan for the first time, curious to discover a culture that was part of our imagination and that had settled into our consciousness through reading and images. For 4 weeks the trip allowed us to accumulate experiences, to arrange different times, physical, metaphorical, imaginary, to compose them as a reflective territory.
Photography and drawing propose other ways of seeing, imagining and feeling what we have in front of us. Drawing does it in a more abstract, concise way, with a stroke that is subtle yet strong. Photography, on the other hand, anchors itself in reality to go beyond what it appears to be. Both disciplines strive to share with the viewer temporal processes and experiences that are prolonged in poetic spaces. The result is a record of the lived experience, two intertwined stories in which each one acts as an echo of the other.